pl
PL | EN

REGULAMIN WOLONTARIATU 2024

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie przy współtworzeniu jednego z najciekawszych festiwali filmowych w Polsce, a przy tym poznać ciekawych ludzi, rozwinąć swoje umiejętności i przeżyć wakacyjną przygodę — zapraszamy cię na BNP Paribas Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady wolontariatu podczas 18. Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi (zwanego dalej „Festiwalem”).

2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi, które posiada pełne prawo do kwalifikacji wolontariuszy/ek, uczestników/czek, planowania programu i realizacji Festiwalu (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Wolontariat świadczony jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Festiwal odbędzie się w Kazimierzu Dolnym. Planowany termin Festiwalu to 27.07–4.08.2024 r. Przyjazd Wolontariuszy/ek do Kazimierza Dolnego: 24–26.07.2024 r.

5. Podczas Festiwalu Organizator zapewnia Wolontariuszowi/ce zakwaterowanie i wyżywienie.

6. Podczas Festiwalu Organizator zapewnia Wolontariuszowi/ce identyfikator (zwany dalej „akredytacją”).

7. Akredytacja jest imienna i nie podlega odstąpieniu. Odstąpienie skutkuje natychmiastowym unieważnieniem akredytacji.

8. Wolontariusze/ki są uprawnieni/one do darmowego wstępu na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu.

9. Z każdym Wolontariuszem/ką, który/a pracuje podczas Festiwalu, zostaje podpisane porozumienie o współpracy, określające jego/jej prawa i obowiązki.

II. KWALIFIKACJA WOLONTARIUSZY/EK

1. Osoba zainteresowana udziałem w wolontariacie jest zobowiązana do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: www.bit.ly/regulamin-wolo-2024. W formularzu należy podać link do materiału wideo (maks. 3 minuty) z prezentacją kandydata/ki, w którym opowie o sobie:
— Kim jesteś? Czym się zajmujesz? (podaj informacje dotyczące szkoły, studiów, pracy, doświadczenia zawodowego, umiejętności, zainteresowań)
— Dlaczego chcesz być Wolontariuszem/ką na Festiwalu?

2. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15.06.2024 r.

3. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kami.

4. Przyjmujemy tylko zgłoszenia osób pełnoletnich i dysponujących czasem przez cały okres trwania Festiwalu oraz w dniach przyjazdu/wyjazdu ustalonych z Koordynatorką.

III. TRYB PRACY WOLONTARIUSZY/EK

1. Wolontariusze/ki są przydzielani/e do wsparcia takich zadań, jak: obsługa gości, praca przy produkcji, organizacji widowni i technice, obsługa punktów informacyjnych i biura festiwalowego, kolportaż materiałów promocyjnych.

2. Wolontariusz/ka wykonuje zadania przydzielane danego dnia przez Koordynatorkę. Po wykonaniu zadań lub między wykonywaniem zadań na dany dzień — Wolontariusz/ka dysponuje czasem wolnym.

3. Wolontariusz/ka powinien/na punktualnie pojawiać się na spotkaniach wyznaczonych przez Koordynatorkę oraz sumiennie wykonywać powierzone zadania. Wolontariusz/ka powinien/na niezwłocznie zgłaszać Koordynatorce swoje możliwe spóźnienie lub problemy z wykonaniem zadania.

4. W czasie wolnym Wolontariusz/ka powinien/na pozostawać dostępny/a pod swoim numerem telefonu na wypadek konieczności wezwania go/jej do pomocy w sytuacji awaryjnej.

IV. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY/EK

1. Wolontariusz/ka ma obowiązek zapoznać się z materiałami dotyczącymi Festiwalu — programem filmowym i programem wydarzeń/spotkań.

2. Wolontariusz/ka ma obowiązek w sposób kompetentny udzielić podstawowych informacji na temat Festiwalu zainteresowanym osobom, widzom oraz gościom Festiwalu.

3. Wolontariusz/ka powinien/na dbać o porządek w obiektach, na terenie których odbywają się pokazy filmów, spotkania, koncerty itd.

4. Podczas swoich zmian Wolontariusz/ka powinien/na nosić identyfikator.

5. Szczegółowe prawa i obowiązki wolontariuszy/ek określa indywidualne porozumienie zawarte z Organizatorem.

V. KOMUNIKACJA

1. Wolontariusz/ka ma obowiązek zgłaszać wszystkie problemy Koordynatorce.

2. Wolontariusz/ka ma obowiązek odbierać telefon od Koordynatorki.

3. Koordynatorką wolontariatu jest: Anna Sznejfus – e-mail: anna.sznejfus@dwabrzegi.pl. Numer telefonu do Koordynatorki otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w wolontariacie.

VI. DANE OSOBOWE WOLONTARIUSZY/EK

1. Wolontariusz/ka oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w złożonym formularzu zgłoszeniowym na wyłącznie potrzeby Organizatora.

2. W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.zm.), administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą dane osobowe uczestników jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi.

3. Wolontariusz/ka oświadcza, że został/a poinformowany/a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mu/jej prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu wolontariatu.

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.