pl
PL | EN

REGULAMIN FESTIWALU I SPRZEDAŻY BILETÓW 2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi Kazimierz Dolny / Janowiec nad Wisłą, zwanym dalej Festiwal, jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi z siedzibą w: 04-120 Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 12; KRS 268151; NIP 7162714319; Regon 060192375, zwane dalej Organizator lub Sprzedawca.

2. Wstęp do Sali Kina/Imprezy jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/akredytacji (nie dotyczy imprez niebiletowanych).

3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu/Imprezy, na jaki jest zakupiony.

6. Pracownik obsługi ma prawo odmówić wejścia na salę osobie, która nie posiada przy sobie ważnego biletu/akredytacji.

7. Sale kinowe/koncertowe nie mają numerowanych miejsc i mogą posiadać wydzielone strefy miejsc dla gości „VIP”, w których to strefach, miejsca mogą zajmować jedynie osoby uprawnione.

8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina/Imprezy osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub wydarzeniu. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego wyrażającego na to zgodę.

9. Podczas seansów filmowych i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Dwa Brzegi kategorycznie zabrania się:
— dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.); działania takie są nielegalne i będą podstawą do wyproszenia z Sali, a zajście takie będzie zgłaszane na Policję;
— korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów;
— spożywania alkoholu, palenia papierosów/e-papierosów i innych używek;
— głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu i uczestniczeniu w imprezie.

10. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie i wejścia na salę osobom pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom niestosującym się do obowiązkowych zasad i ograniczeń sanitarnych określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

11. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina/Imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

12. Po zakończeniu Seansu/Imprezy prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.

13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania.

15. Wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych na teren imprezy jest zabronione.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania seansu/imprezy ze względu na niebezpieczne warunki atmosferyczne (bardzo silny wiatr, burza, intensywny opad) oraz działania siły wyższej.

17. Organizator w każdej chwili, na polecenie władz sanitarnych, może przerwać Festiwal lub wprowadzić obostrzenia wynikające ze stanu epidemicznego i z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Organizator uznaje to za działanie siły wyższej, a bilety nie podlegają zwrotowi.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Informacje o Seansach/Imprezach i sposobie zakupu biletów można uzyskać na stronie internetowej www.dwabrzegi.pl, zwanej dalej Witryna, na plakatach i ulotkach programowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

3. Zakupu biletów online na Seanse/Imprezy można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.biletomat.pl, nie później jednak niż do rozpoczęcia Seansu/Imprezy.

4. Zwrot biletów zakupionych w Internecie nie jest możliwy.

5. Organizator może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
— wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów;
— wystąpienia sił wyższych i zdarzeń losowych niezależnych od woli Organizatora.

6. Bilety na seanse filmowe/imprezy przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem. Weryfikacja wieku może nastąpić w trakcie kontroli biletów przez pracownika kontroli dostępu.

7. Cennik biletów opublikowany jest na stronie internetowej www.dwabrzegi.pl w zakładce „Bilety”.

8. Informujemy, że ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych Organizatora.

III. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW NA PROJEKCJE KINOWE/IMPREZY

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu.
1.2. Zakup biletów w systemie sprzedaży internetowej na dany seans/imprezę jest możliwy od momentu rozpoczęcia sprzedaży do rozpoczęcia seansu/imprezy.
1.3. W systemie sprzedaży można kupić, w czasie jednokrotnego zakupu maksymalnie 8 biletów na jeden seans/imprezę.
1.4. Bilet zakupiony w systemie posiada unikalny kod jednokrotnego użycia. Zabronione jest kopiowanie biletów i udostępnianie ich osobom trzecim.
1.5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.
1.6. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres do doręczeń: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł.; NIP: 9721211542; REGON: 301386541; adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z witryny, w tym rezerwacji biletu, a także do przesyłania informacji o imprezach i filmach zawartych w ofercie Organizatora.
1.7. Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2. Przebieg sprzedaży internetowej:
2.1. Aby dokonać rezerwacji internetowej należy odwiedzić stronę internetową www.dwabrzegi.pl gdzie w zakładce „Bilety” lub „Program” znajduje się odnośnik „Kup bilet”, po naciśnięciu, którego nastąpi przekierowanie osoby kupującej do systemu sprzedaży.
2.2. Na stronie internetowej wydarzenia w systemie sprzedaży należy kliknąć w „Kup Bilet” oraz zaznaczyć liczbę biletów.
2.3. Po poprawnym wpisaniu danych niezbędnych do zakupu biletów, należy opłacić zamówienie.
2.4. Wybrany bilet zostanie wygenerowany oraz przesłany na podany adres mailowy z zamówienia.
2.5. Podczas jednej transakcji możliwy jest zakup na jeden Seans/Imprezę. Po zakończeniu danej transakcji można dokonać zakupu na kolejny Seans/Imprezę.

3. Dostawa i realizacja biletu:
3.1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma bilet w formie elektronicznej — około 5 minut od potwierdzenia płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca Bilet w formacie PDF (wraz z kodem QR).
3.2. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie go pracownikowi Festiwalu obsługującemu bramkę biletową:
3.2.1. Telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem (kod QR);
3.2.2. Wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm;
3.3. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Festiwalu może poprosić o okazanie przez Użytkownika dowodu tożsamości.
3.4. W przypadku spóźnienia się Użytkownika na seans filmowy lub imprezę, na który/ą zakupił bilet, Organizator nie gwarantuje Użytkownikowi miejsc siedzących. Brak miejsc siedzących może być powodem niewpuszczenia Użytkownika na Seans/Imprezę.
3.5. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów regulaminu, użytkownik nie jest uprawniony do udziału w Seansie/Imprezie, żądania od Sprzedawcy zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
3.6. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania i dokonania płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym/imprezie poza terminem ważności biletu.
3.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia wejścia na Seans/Imprezę kilku osób z tym samym biletem, do udziału w seansie filmowym/imprezie będzie upoważniona wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet, jako pierwsza.

4. Zwrot biletu zakupionego w systemie przedsprzedaży internetowej:
4.1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w Regulaminie nie podlega wymianie lub zwrotowi.
4.2. Bilet zakupiony przez Internet nie podlega zwrotowi.
4.3. W przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. Środki pieniężne za zakupiony Bilet zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od daty odwołania na konto Użytkownika, z którego zostały przelane.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia.
5.2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny www Organizatora odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
5.2.1. Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
5.2.2. Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
5.2.3. Jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.
5.3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
5.4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

IV. SPRZEDAŻ BILETÓW PRZED SEANSEM/IMPREZĄ

1. Sprzedaż biletów MOŻLIWA BĘDZIE JEDYNIE W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC i odbywać się będzie przed wejściem do Sali Kina/Imprezy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na całym terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu (poza wyznaczonymi miejscami) i spożywania alkoholu.

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Sali Kina/Imprezy, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej odpowiednie uprawnienia.

3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

W imieniu Organizatora:
Prezes Stowarzyszenia Dwa Brzegi

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.