pl
PL | EN

REGULAMIN NABORU FILMÓW 2024

* W tym roku znieśliśmy opłaty za zgłoszenia filmów ukraińskich. W celu uzyskania kodu pozwalającego na bezpłatne zgłoszenie filmu prosimy o kontakt: maciek.jaszczynski@dwabrzegi.pl.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania, kwalifikowania i obrotu filmami w związku z organizacją BNP Paribas Dwa Brzegi Festiwal Filmu i Sztuki zwanego dalej Festiwalem, który odbędzie się w dniach 27 lipca – 4 sierpnia 2024.

2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi, zwane dalej Stowarzyszeniem, które jest prawnym reprezentantem wszelkich praw Festiwalu.

3. Zgłaszane filmy powinny spełniać wymagania niniejszego regulaminu.

4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatny pokaz filmu podczas Festiwalu.

5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.

II. STAŁE SEKCJE FESTIWALU

1. Świat pod namiotem.

2. Muzyka — moja miłość.

3. Na krótką metę.

III. KONKURSY I PLEBISCYTY

1. Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych.

2. Plebiscyt publiczności.

IV. PODSTAWOWE ZASADY ZGŁASZANIA FILMÓW NA FESTIWAL

1. Zgłaszać można filmy fabularne, dokumentalne, animowane i eksperymentalne do sekcji:
1.1. Świat pod namiotem;
1.2. Muzyka — moja miłość;
1.3. Na krótką metę;
1.4. Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych.

2. Filmy odrzucone w ubiegłych latach nie będą brane pod uwagę.

3. Dopuszcza się zgłoszenie filmu na zasadach specjalnych, zaakceptowanych przez Dyrektor Artystyczną Festiwalu.

V. ŚWIAT POD NAMIOTEM, MUZYKA — MOJA MIŁOŚĆ

1. Filmy pełnometrażowe fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne (powyżej 60 min.).

2. Filmy przed oficjalną polską premierą kinową.

3. Filmy z 2023 lub 2024 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

VI. NA KRÓTKĄ METĘ

1. Filmy średniometrażowe fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne (pomiędzy 35 a 60 min.).

2. Filmy z 2023 lub 2024 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

VII. MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi.

2. W Konkursie biorą udział filmy:
2.1. Krótkometrażowe (poniżej 35 min.);
2.2. Wyprodukowane w 2023 lub 2024 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

3. Filmy ocenia Jury powołane przez Dział Programowy Festiwalu.

4. Nagrody główne w Konkursie, którą otrzymuje reżyser filmu. Festiwal przewiduje minimalne wysokości nagród:
4.1. I miejsce: 6 000 PLN brutto;
4.2. II miejsce: 4 000 PLN brutto;
4.3. III miejsce: 3 000 PLN brutto.

5. Nagroda za najlepsze zdjęcia, którą otrzymuje autor zdjęć nagrodzonego filmu. Festiwal przewiduje minimalną wysokość nagrody: 4 000 PLN brutto.

6. Wyróżnienia. Festiwal przewiduje wyróżnienia w łącznej kwocie 6 000 PLN brutto. Jury może przyznać:
6.1 dwa wyróżnienia w kwocie 3 000 PLN brutto lub
6.2 trzy wyróżnienia w kwocie 2 000 PLN brutto

7. Nagrody zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu na podstawie oświadczenia podpisanego przez wszystkich członków zespołu oceniającego z podaniem nazwisk nagrodzonych i wysokości poszczególnych kwot. Nagrodzeni zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Festiwal potrąci i odprowadzi podatek od nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na konkurs czy odbiorem nagrody.

9. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

10. Film nie może zostać wycofany z programu po 22 czerwca 2024 bez zgody Organizatora.

VIII. PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI

1. W Plebiscycie biorą udział filmy z sekcji Świat Pod Namiotem i Muzyka — moja miłość.

2. Filmy pełnometrażowe z innych sekcji (wyprodukowane w roku 2023 lub 2024) mogą zostać włączone do Plebiscytu.

3. Ostateczna lista filmów biorących udział w Plebiscycie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem.

4. Widzowie Festiwalu głosują na film na specjalnych znaczonych kuponach, przyznając mu od 1 do 5 punktów.

5. Filmy, które zgromadzą mniej niż 30 ważnych głosów, nie wezmą udziału w Plebiscycie.

6. Spośród oddanych ważnych głosów będzie obliczona średnia ważona. Reżyser filmu z najwyższym wynikiem otrzyma Nagrodę Publiczności.

7. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dwóch Nagród Publiczności, osobno dla:
7.1. filmów w sekcji Świat pod namiotem i innych filmów długometrażowych;
7.2. filmów w sekcji Muzyka – moja miłość.

IX. ZASADY ZGŁASZANIA FILMÓW

1. Zgłaszanie filmów odbywa się za pośrednictwem aplikacji FilmFreeway, pod adresem: www.filmfreeway.com/festival/tworiversides.

2. Za zgłoszenie filmu na Festiwal pobierana jest opłata.
2.1. Za zgłoszenie filmu do sekcji Świat pod namiotem i Muzyka — moja miłość pobierana jest opłata 12 USD (słownie: dwanaście dolarów).
2.2 Za zgłoszenie filmu do sekcji Na krótką metę pobierana jest opłata 7 USD (słownie: siedem dolarów).
2.3 Za zgłoszenie filmu do Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych pobierana jest opłata 7 USD (słownie: siedem dolarów).

3. W przypadku, gdy Festiwal nie będzie realizowany przez Organizatora opłaty wymienione w punkcie 2 zostaną zwrócone.

4. Dopuszczalne jest zgłoszenie tylko jednego filmu wyreżyserowanego przez danego twórcę.

5. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2024.

6. Zgłaszający musi być osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi licencji na pokaz filmu podczas Festiwalu oraz do wykorzystania materiałów towarzyszących filmowi do promocji pokazu filmu w ramach Festiwalu.

X. WERSJE JĘZYKOWE

1. Filmy powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi.

2. Filmy w polskiej i angielskiej wersji językowej nie muszą posiadać angielskich napisów.

3. W przypadku zakwalifikowania filmu na Festiwal, zgłaszający jest zobowiązany do przesłania angielskiej listy dialogowej i oryginalnej listy dialogowej (jeśli jest inna niż angielska).

XI. SELEKCJA ZGŁOSZONYCH FILMÓW

1. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia formularza zgłoszenia za pośrednictwem www.filmfreeway.com/festival/tworiversides, Festiwal nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.

2. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub zaginione z przyczyn losowych.

3. Festiwal ma prawo zakwalifikowania filmu do innej festiwalowej sekcji.

4. Festiwal ma prawo ogłosić dodatkową kategorię nagród po selekcji filmów.

5. Organizator poinformuje mailowo o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu.

6. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Festiwalowi bezpłatnie.

7. Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 22 czerwca 2024.

XII. KOPIE PROJEKCYJNE FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA FESTIWAL

1. Filmy prezentowane podczas Festiwalu mogą być wyświetlane na następujących nośnikach:
1.1. DCP (oprócz Konkursu Filmów Krótkometrażowych);
1.2. Blu-Ray;
1.3. Inne nośniki, w tym postać pliku, po akceptacji przez Festiwal.

2. Nośniki projekcyjne powinny zostać dostarczone Organizatorowi do 22 czerwca 2024. Odstępstwa od tego warunku powinny być uzgodnione z Festiwalem przed tą datą.

3. Festiwal ponosi koszty transportu kopii projekcyjnej tylko w jedną stronę:
3.1. Transport przychodzący, jeśli po Festiwalu film jest wysyłany na inny festiwal.
3.2. Transport wychodzący – dotyczy filmów, które zostały zakwalifikowane do programu na podstawie zgłoszeń.
3.3. Wyjątek stanowią filmy zaproszone przez Festiwal, które są wysyłane z siedziby właściciela kopii i tam też są odsyłane po zakończeniu Festiwalu – wówczas Festiwal ponosi koszty transportu w obie strony.

4. Festiwal ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kopii od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej firmie transportowej. Odpowiedzialność Festiwalu za uszkodzenie lub zgubienie kopii jest ograniczone do kosztu wykonania nowej kopii według obowiązujących stawek laboratoryjnych (kopia standardowa).

5. Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone Organizatorowi na piśmie przed następnym pokazem na kolejnym festiwalu lub, w przypadku braku kolejnych pokazów, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej zwrotu.

6. Wszystkie filmy prezentowane na Festiwalu zostaną odesłane najpóźniej do 30 września 2024.

XIII. PROMOCJA I PUBLIKACJE FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FESTIWALU

1. Festiwal ma prawo do:
1.1. Użycia fragmentów filmu (nie dłuższych niż 3 minuty), trailerów i fotosów z filmu do celów promocyjnych i PR.
1.2. Umieszczania informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe).
1.3. Korzystania z materiałów promocyjnych zarówno przed, podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

2. Zgłaszający filmy do Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych wyrażają zgodę na 5 bezpłatnych projekcji filmów w pokazach laureatów organizowanych w Polsce i za granicą po zakończeniu Festiwalu. Dokładny harmonogram pokazów zostanie przesłany do twórców filmu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektor Artystycznej Festiwalu.

2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adres: maciek.jaszczynski@dwabrzegi.pl.

3. Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, którego warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z późn. zm.).

4. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.