pl
PL | EN

REGULAMIN RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO — INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi.

II. WSKAZANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail rodo@dwabrzegi.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Dwa Brzegi, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny.

III. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności zaś realizacji ustawowych zadań urzędu (np. wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowę, w celu prowadzenia postępowań w oparciu o art. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego)

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

IV. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Kodeks postępowania administracyjnego), wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być zbierane od stron postępowania administracyjnego, mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

VI. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych, w tym z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. PROFILOWANIE

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

X. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.